Regulamin rozgrywek MZPN sezon 2008/09

REGULAMIN ROZGRYWEK MISTRZOWSKICH MAZOWIECKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ W SEZONIE 2008/09


Zgodnie z art. 6 ust. 2 i art. 62 ust. 3 Ustawy z dnia 18.01.1996 roku o kulturze fizycznej (z późniejszymi zmianami), kluby piłkarskie uczestniczące we współzawodnictwie sportowym, mogą posiadać wyłącznie formę stowarzyszenia kultury fizycznej, uczniowskiego klubu sportowego lub spółki akcyjnej.

I. CEL ZAWODÓW
§ 1
1. Wyłonienie najlepszych zespołów w poszczególnych klasach, dalszy rozwój piłkarstwa i podnoszenie poziomu wyszkolenia oraz ustalenie kolejności drużyn do awansu i spadku.
II. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 2
1. Rozgrywki prowadzone będą we wszystkich klasach systemem jesień-wiosna.
2. Rozgrywki prowadzone będą na podstawie niniejszego regulaminu i terminarza rozgrywek oraz w oparciu o:
a) Przepisy gry w piłkę nożną,
b) Uchwałę Zarządu PZPN z dnia 03.07.2008 roku w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną,
c) Uchwałę Zarządu PZPN z dnia 14.07.2006 roku w sprawie statusu polskich piłkarzy oraz zmian przynależności klubowej (z późniejszymi zmianami);
d) Uchwałę Zarządu PZPN III/38 z dnia 06.03.2008 roku w sprawie licencji dla klubów IV ligi oraz niższych klas rozgrywkowych;
e) Regulamin Dyscyplinarny PZPN z dnia 30.06.2005 roku (z późniejszymi zmianami);
f) Uchwałę Zarządu MZPN nr 12/Z/2008 z dn. 05.06.2008 roku w sprawie liberalizacji wymogów licencyjnych dla zespołów IV ligi i klas niższych,
g) Ustawę o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 22.08.1997r. /Dz. U. nr 106 poz. 680 (z późniejszymi zmianami).
1. Organizacja, nadzór i kontrola przestrzegania obowiązujących przepisów gry i postanowień niniejszego regulaminu – należy do właściwych Wydziałów i Komisji Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej.
2. Kluby wszystkich klas mogą zgłaszać do rozgrywek na następny sezon dowolną liczbę zespołów – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja każdego roku. W przypadku nie nadesłania zgłoszenia w ww. terminie klub może być niedopuszczony do rozgrywek.
3. Kluby, które uzyskały awans do wyższej ligi, zgłosiły się do rozgrywek po raz pierwszy lub reaktywowały swój udział w systemie rozgrywek Mazowieckiego ZPN muszą do 15 czerwca każdego roku wystąpić do Komisji ds. Licencji Klubowych Mazowieckiego ZPN o wydanie licencji na grę w tej klasie rozgrywkowej.
4. Kluby biorą obligatoryjnie udział w rozgrywkach okręgowych, prowadzonych przez ten związek (MZPN lub jeden z OZPN-ów) do którego należą. Dotyczy to rozgrywek seniorskich i młodzieżowych, a także umów patronackich.III. BOISKA
§ 3
1. Zawody mistrzowskie muszą odbywać się na boiskach zweryfikowanych na dany sezon i położonych w miejscu siedziby klubu lub określonych w licencji dla danego klubu.
2. Protokół weryfikacji boiska sporządza komisja wytypowana przez Mazowiecki Związek Piłki Nożnej lub właściwy terytorialnie OZPN na wniosek klubu - przed rozpoczęciem sezonu.
3. Ważność weryfikacji określa się maksymalnie na jeden sezon rozgrywkowy. Komisja Weryfikacyjno-Licencyjna może jednak wcześniej unieważnić weryfikację, po stwierdzeniu braków lub nierealizowaniu przez klub zaleceń. Brak ważnej weryfikacji boiska jest podstawą do zawieszenia licencji klubu.
4. Protokół weryfikacji boiska musi być wywieszony w szatni sędziowskiej.
5. Drugi egzemplarz protokołu weryfikacji boiska przechowywany jest w aktach Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej lub właściwego terytorialnie OZPN.
6. Za właściwe przygotowanie boiska do gry odpowiedzialny jest klub, gospodarz zawodów wpisany do terminarza na pierwszym miejscu.
7. Jeżeli sędzia uzna za niezdatne do gry boisko, a klub posiada inną zweryfikowaną do danych rozgrywek płytę boiska, którą sędzia uzna za nadającą się do gry – obowiązany jest udostępnić ją do zawodów. W przypadku nie zastosowania się do tego przepisu sędzia ma obowiązek opisać ten fakt w sprawozdaniu z zawodów. Przedstawiciele obu drużyn winni ustalić nowy, możliwie najbliższy termin rozegrania meczu, którego koszty organizacji pokrywa w pełni gospodarz, w tym dodatkowo koszty dojazdu drużyny gości. Nowy termin musi być zatwierdzony przez Wydział Gier.
8. Klub nie musi udostępnić innej płyty boiska tylko w przypadku, gdy jest ona przeznaczona w tym lub następnym dniu do rozegrania zawodów wyższego szczebla lub międzynarodowych.
9. Klub, który nie dopełnił obowiązku właściwego przygotowania boiska i z winy którego zawody nie odbyły się – ponosi konsekwencje regulaminowe.
10. Kluby posiadające sztuczne oświetlenie boiska muszą spełniać wymogi PZPN tzn. posiadać oświetlenie o mocy minimum 500 LUX (800 LUX, jeśli planowana jest transmisja telewizyjna). W przypadku posiadania oświetlenia o mniejszej mocy, gospodarz musi uzyskać pisemną zgodę przeciwnika, która zostanie dostarczona za pokwitowaniem do siedziby MZPN lub właściwego OZPN na minimum 7 dni przed planowanym terminem meczu i zgoda ta zostanie przedstawiona sędziemu przed rozpoczęciem zawodów.
11. Klub chcący rozgrywać mecz na boisku o sztucznej nawierzchni, zweryfikowanej do rozgrywek, powinien na żądanie przeciwnika udostępnić mu tę płytę na trening (60 minut) w przeddzień zawodów.


IV. LICENCJE KLUBOWE
§ 4
1. Kluby uczestniczące w systemie rozgrywek Mazowieckiego ZPN mające siedziby na terenie województwa mazowieckiego muszą posiadać ważną licencję uprawniającą do gry wydaną przez Komisję do spraw Licencji Klubowych Mazowieckiego ZPN, a w przypadku jej nieotrzymania nie będą uczestniczyć w rozgrywkach.
2. Licencje są wydawane przez Komisję dla klubu ze wskazaniem obiektu (boiska), na którym będą rozgrywane mecze.

3. Jeżeli klub, który jest gospodarzem zawodów z przyczyn obiektywnych (remont boiska, modernizacja stadionu, kara dyscyplinarna itp.) ma rozgrywać mecze na innym stadionie – obiekcie sportowym, musi ten fakt zgłosić (pisemnie, co najmniej 5 dni przed zawodami) Komisji ds. Licencji Klubowych Mazowieckiego ZPN, która po lustracji obiektu wyda zgodę lub nie. Jeśli mimo braku pisemnej zgody Komisji zawody zostaną rozegrane na takim boisku, niezależnie od wyniku gospodarz zostanie ukarany walkowerem.
4. Kluby starające się o licencję nie mogą mieć zaległości finansowych względem MZPN lub OZPN.
5. Wymogi licencyjne dla poszczególnych klas rozgrywkowych na sezony 2008/2009 i 2009/2010 zawarte są w załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu.
6. Stosownie do zapisów licencyjnych dla poszczególnych klas rozgrywkowych kluby seniorskie muszą prowadzić odpowiednią liczbę zespołów młodzieżowych. Jeśli w czasie sezonu klub przestanie spełniać ten wymóg (z racji wycofania z jakichkolwiek przyczyn drużyn młodzieżowych z rozgrywek), będzie to podstawą do natychmiastowego zawieszenia licencji dla zespołu seniorów.
7. Warunkiem otrzymania licencji przez kluby grające w III i IV lidze, oraz I Mazowieckiej Lidze Juniorów Starszych i Juniorów Młodszych jest złożenie dokumentów poświadczających uprawnienia trenerów prowadzących dany zespół. W wypadku zmiany trenera w trakcie rozgrywek, klub musi w ciągu 14 dni od tego faktu przesłać takie same dokumenty dotyczące nowo zatrudnionego trenera.
8. System licencyjny MZPN obejmuje kluby grające w rozgrywkach od III ligi do młodzików. Żaki i orliki grają tylko na podstawie weryfikacji boisk. Jednak właściciel obiektu ze sztuczną nawierzchnią lub klub, który wynajmuje taki obiekt, musi przedstawić weryfikatorom MZPN/OZPN i przekazać kserokopię atestu na sztuczną nawierzchnię.

V. UCZESTNICY ZAWODÓW
§ 5
1. W rozgrywkach prowadzonych przez Mazowiecki Związek Piłki Nożnej klub mogą reprezentować wyłącznie zawodnicy uprawnieni do gry przez WG Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej lub właściwego OZPN-u pod rygorem utraty punktów walkowerem i innych konsekwencji dyscyplinarnych. Zasady, tryb zgłaszania i uprawniania zawodników do gry określa Uchwała Zarządu PZPN z dnia 14 lipca 2006 roku w sprawie statusu polskich piłkarzy oraz zmian przynależności klubowej (z późniejszymi zmianami).
2. Zawodnicy uprawiający sport piłki nożnej w Polsce mogą posiadać status amatora lub zawodnika profesjonalnego.
3. Za amatorów są uznawani bez względu na wiek – ci zawodnicy, którzy z tytułu uprawiania sportu piłki nożnej lub innej działalności z tym związanej, mogą otrzymywać jedynie zwrot wydatków poniesionych z tytułu kosztów podróży, wyżywienia, zakwaterowania i wyposażenia w sprzęt w związku z meczem oraz kosztów przygotowania do zawodów piłkarskich.
4. Każdy zawodnik, który otrzymuje z tytułu uprawiania piłki nożnej lub działalności z tym związanej wynagrodzenie, względnie inne świadczenie pieniężne lub rzeczowe, wyższe od określonego w punkcie 3 jest uznawany za profesjonalistę. Taki zawodnik powinien posiadać pisemną umowę z klubem, zawartą na czas określony.
5. Mimo nawet nie zawarcia umowy, o której mowa w punkcie 4 zawodnik jest uznawany za profesjonalistę, jeżeli otrzymuje jakiekolwiek świadczenie, oprócz świadczeń wymienionych w punkcie 3.
6. Zamiar uprawiania piłki nożnej oraz reprezentowania barw danego klubu zawodnik deklaruje poprzez podpisanie wniosku o kartę chipową. Dla zawodników poniżej 18 lat na wniosku oprócz podpisu zawodnika wymagane są podpisy rodziców (opiekunów prawnych).
7. W przypadku zgłoszenia do rozgrywek w IV lidze i niższych klasach rozgrywkowych zawodnika, który:
a. nie posiada deklaracji gry amatora;
b. nie jest zawodnikiem o statusie zawodnika profesjonalnego;
c. rozegrał co najmniej jedno spotkanie w sezonie, w którym został zgłoszony; w stosunku do takiego zawodnika mają zastosowanie zasady regulujące stosunki pomiędzy klubem sportowym, a zawodnikiem o statusie amatora.
8. Kluby zgłaszające zespoły do rozgrywek przesyłają do właściwego WG listy zawodników w trzech egzemplarzach – najpóźniej 10 dni przed rozpoczęciem rozgrywek. Listy te, oddzielnie dla każdej klasy rozgrywkowej, muszą być sporządzone w porządku alfabetycznym i zawierać: imię i nazwisko, datę urodzenia, numer karty zawodnika oraz poprzednią przynależność klubową.
9. Zawodnik musi być zgłoszony na listach wszystkich klas rozgrywkowych danego klubu, w których będzie występował.
10. Nie jest możliwe uprawnienie do rozgrywek jakiegokolwiek zawodnika, który nie posiada lub nie złożył wniosku o wydanie karty chipowej.
11. Zespoły żaków i orlików, uprawnia się na podstawie listy zgłoszeń podpisanej przez dwie osoby z pieczęcią klubu. Lista winna zawierać: nazwisko i imię oraz dokładną datę urodzenia zawodnika – na podstawie metryki urodzenia.
12. W rozgrywkach drużyn chłopców (młodziki, żaki, orliki) dopuszcza się możliwość uczestnictwa dziewcząt (maksimum 3 w jednej drużynie) po uzyskaniu zgody WG. Każda dziewczynka winna przedstawić zgodę rodziców i lekarza na grę w drużynie chłopców oraz posiadać dokumenty określone przez niniejszy regulamin.
13. Przy zgłaszaniu zawodników na dany sezon rozgrywkowy pobierane będą opłaty z tytułu uprawnienia zawodników do gry i udziału drużyn w rozgrywkach. Wysokość opłat określa § 24.

§ 6
1. Zawodnik może być zarejestrowany jednocześnie tylko w jednym klubie.
2. Zawodnicy mogą być zarejestrowani przez maksymalnie trzy kluby w ciągu okresu: do 1 lipca do 30 czerwca roku następnego. W takim okresie zawodnik jest uprawniony do gry w oficjalnych meczach jedynie w dwóch klubach.

§ 7
1. Do każdego klubu może być potwierdzonych i uprawnionych dowolna liczba zawodników – cudzoziemców, z zastrzeżeniem, o którym mowa w pkt. 2. Ponadto w każdym meczu mistrzowskim lub pucharowym może występować równocześnie na boisku dowolna liczba zawodników z zastrzeżeniem, o którym mowa w pkt. 2 i 3.
2. Do każdego klubu bez względu na klasę rozgrywkową może być potwierdzonych i uprawnionych dowolna liczba zawodników – cudzoziemców spoza obszaru Unii Europejskiej, przy czym bezwarunkowe uprawnienie może nastąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami państwowymi dotyczącymi zatrudnienia oraz legalizacji pobytu w Polsce po przedstawieniu przez klub dokumentów zaświadczających legalizację pobytu zawodnika – cudzoziemca w Polsce oraz otrzymanie przez zawodnika pozwolenia na pracę.
3. Zezwala się na warunkowe uprawnienie zawodnika – cudzoziemca spoza obszaru UE na okres do 90 dni od momentu podpisania kontraktu przez zawodnika z klubem. Klub zobowiązany jest do dostarczenia organowi prowadzącemu rozgrywki we wskazanym powyżej okresie dokumentacji potwierdzającej legalizację pobytu zawodnika w Polsce oraz przedstawić zezwolenie o pracę. Warunkowe uprawnienie takiego zawodnika następuje bez prawa uczestniczenia w meczach klubu, do którego został on warunkowo uprawniony do czasu uzyskania zezwolenia na pracę.
4. W przypadku niedostarczenia w ciągu 90 dni od momentu podpisania kontraktu przez zawodnika z klubem, organowi prowadzącemu rozgrywki, dokumentacji potwierdzającej legalizację pobytu zawodnika w Polsce, oraz nie przedstawienie zezwolenia na pracę, WG cofa uprawnienie do czasu przedłożenia takiej dokumentacji.
5. Zawodnicy – cudzoziemcy spoza obszaru Unii Europejskiej mogą być bezwarunkowo uprawnieni do gry jedynie na okres, na jaki mają prawo przebywania na terytorium Polski oraz na jaki otrzymali pozwolenie na pracę. Klub jest odpowiedzialny za należyte poinformowanie organów prowadzących rozgrywki o jakichkolwiek zmianach dotyczących legalizacji pobytu zawodnika oraz zmianach w okresie uzyskanego pozwolenia na pracę.
6. Zawodnik – cudzoziemiec spoza obszaru Unii Europejskiej może być potwierdzony i uprawniony do gry wyłącznie jako zawodnik profesjonalny, bez względu na klasę rozgrywkową, w której występuje klub pozyskujący takiego zawodnika. Dopuszcza się uprawnienie do klubu IV ligi i niższych klas rozgrywkowych dodatkowo jednego zawodnika – cudzoziemca o statusie amatora pod warunkiem posiadania przez takiego zawodnika dokumentów zaświadczających legalizację jego pobytu w Polsce.
7. Kluby będące członkami Okręgowych ZPN, których drużyny występują w IV lidze, przed uprawnieniem do gry zawodników cudzoziemców w macierzystym OZPN zobowiązane są przesłać do MZPN (mailem, faksem lub pocztą) wszystkie niezbędne do tego dokumenty, celem ich potwierdzenia. Związek w maksymalnie krótkim czasie odeśle potwierdzone dokumenty lub wezwie klub do ich uzupełnienia.
8. W każdym zespole każdego klubu musi być potwierdzonych i uprawnionych do gry co najmniej ośmiu zawodników posiadających obywatelstwo polskie.
9. W celu potwierdzenia i uprawnienia zawodników-cudzoziemców do gry niezbędne jest przedstawienie certyfikatu transferowego macierzystej narodowej federacji piłkarskiej.
§ 8
1. W sezonie 2008/2009 w meczach mistrzowskich seniorów muszą brać udział zawodnicy do lat 21 (młodzieżowcy – urodzeni w 1988 r. i młodsi), z których na boisku musi występować przez cały mecz co najmniej:
a. dwóch w IV lidze, LO
b. jeden w klasie „A” i klasie „B”
W protokóle zawodów nazwiska zawodników młodzieżowych winny być zaznaczone literką „M”. W przypadku kontuzji zawodnika młodzieżowego i braku możliwości zastąpienia go innym młodzieżowcem, drużyna kontynuuje grę w zmniejszonym składzie. W przypadku wykluczenia (czerwonej kartki) dla młodzieżowca zespół występuje w zmniejszonym składzie bez konieczności uzupełniania do wymaganego limitu młodzieżowców (nie ma obowiązku zastępowania zawodnika seniora innym młodzieżowcem). Każda wymiana zawodnika na nie-młodzieżowca i gra w pełnym 11-osobowym składzie bez wymaganej liczby młodzieżowców, potraktowana zostanie jako wstawienie do gry nieuprawnionego zawodnika. Zawody te zostaną zweryfikowane jako walkower na niekorzyść tej drużyny.
2. W rozgrywkach juniorów starszych w sezonie 2008/2009 mogą brać udział zawodnicy urodzeni w 1990 r. i młodsi.
3. W rozgrywkach juniorów młodszych w sezonie 2008/2009 mogą brać udział zawodnicy urodzeni w 1992 r. i młodsi.
4. W rozgrywkach trampkarzy, młodzików, żaków, orlików poszczególnych roczników mogą brać udział zawodnicy urodzeni w danym roku i młodsi.
§ 9
1. Do protokołu sędziowskiego wolno wpisać maksymalnie 18 zawodników. Zawodnicy muszą mieć koszulki ponumerowane zgodnie z zapisem w protokole. O fakcie zmiany zawodników przed zawodami (między podstawowym składem a rezerwowym) musi być poinformowany sędzia główny zawodów i ma on obowiązek opisać ten fakt w sprawozdaniu. W przypadku braku zgłoszenia sędziemu o zmianie zawodników przed zawodami, odpowiedzialność ponosi kierownik drużyny.
2. Na ławce rezerwowych, poza 7 zawodnikami rezerwowymi, wpisanymi do protokołu, może przebywać najwyżej 6 osób. Nazwiska i funkcje tych osób muszą być wpisane czytelnie na załączniku do sprawozdania meczowego.
3. Zawodnicy winni mieć na koszulkach numery o wysokości minimum 30 cm, wykonane w kolorze kontrastującym z kolorem koszulki, zapewniające ich widoczność nawet z dalszej odległości.
a. Jeżeli przed rozpoczęciem spotkania okaże się, że drużyny mają kostiumy sportowe podobnych kolorów, wówczas na zarządzenie sędziego drużyna gospodarzy jest obowiązana założyć kostiumy o odmiennych barwach.
b. Bramkarze muszą mieć koszulki różniące się barwą od koszulek obu drużyn. Przepis ten dotyczy również sędziego, któremu gospodarz zawodów powinien dostarczyć czystą koszulkę odmiennej barwy. Nieprzestrzeganie tego przepisu powoduje odpowiedzialność dyscyplinarną dla winnego klubu.
4. W rozgrywkach seniorskich i juniorskich obowiązkowe jest używanie przez zawodników ochraniaczy na golenie. Zaleca się ich stosowanie również w innych grupach młodzieżowych.
5. Zawodnicy wpisani do protokołu z zawodów muszą posiadać aktualne badania lekarskie, potwierdzone w książeczce zdrowia zawodnika. Badanie lekarskie jest ważne przez okres sześciu miesięcy, licząc od daty badania. Kapitan i kierownik drużyny odpowiadają za wpisanie do protokółu zawodów zawodników zdolnych do gry, uprawnionych przez lekarza.
6. Od sezonu 2008/2009 MZPN wprowadza nowy wzór sprawozdania meczowego. Kluby będące gospodarzami zawodów, obowiązane są zapewnić: 1 egzemplarz blankietu sprawozdania z zawodów i załącznik do sprawozdania – w 3 egzemplarzach (dla: IV liga, LO, Kl. „A”, Kl. „B”, wszystkie klasy juniorów starszych i juniorów młodszych). Do załącznika sędzia zawodów wpisze nazwiska zawodników ukaranych żółtymi i czerwonymi kartkami, zmiany zawodników i skrótowy opis innych uwag dyscyplinarnych (np. zakłócenia porządku, osoby usunięte z ławki rezerwowych), jakie później zamieści w sprawozdaniu. Kierownicy drużyn muszą potwierdzić odbiór wypełnionych załączników własnoręcznym podpisem po zakończeniu zawodów. Mają jednocześnie prawo wnieść tam swoje zastrzeżenia, dotyczące np. ukarania przez sędziego niewłaściwego zawodnika lub zasadności nałożonych przez niego kar.
7. Dopuszcza się w okręgowych rozgrywkach młodzieżowych stosowanie dotychczasowych wzorów sprawozdań.
8. Na zawodach trampkarzy i grup młodszych, gdzie nie stosuje się załączników, sędzia bezpośrednio po meczu wpisuje do sprawozdania nazwiska zawodników ukaranych czerwonymi kartkami i daje do podpisu kierownikowi zainteresowanej drużyny. To samo dotyczy zakłócenia porządku, zachowania trenerów i innych uwag dotyczących przebiegu meczu. Kierownicy lub trenerzy mają obowiązek podpisania opisanych uwag bez względu na to, czy zgadzają się z opisem czy też nie.
9. Co najmniej 30 minut przed rozpoczęciem zawodów, drużyny są obowiązane do wręczenia sędziemu wypełnionych składów na protokole z wyszczególnieniem imienia, nazwiska i daty urodzenia wszystkich zawodników oraz imiona i nazwiska osób uprawnionych wraz z ich funkcjami. Zaleca się wypełnianie tego dokumentu drukowanymi literami. Protokół podpisują: kierownik drużyny oraz kapitan, którzy są odpowiedzialni za prawdziwość danych. Na zawodach młodzieżowych, gdzie nie ma załączników do sprawozdania, kierownik drużyny, musi wpisać też czytelnie imię i nazwisko trenera zespołu. Za przestrzeganie tych zapisów czyni się odpowiedzialnymi sędziów i kierowników drużyn. Sędziemu należy również dostarczyć karty chipowe i karty zdrowia zawodników.
10. Za posiadanie druków protokołów odpowiedzialni są kierownicy drużyn, niezależnie od tego czy są gospodarzami czy gośćmi.
11. Do składu drużyny w protokole można wpisać mniej niż 11 zawodników, jednak nie mniej niż 7. Później można uzupełniać skład zespołu tylko do 11 zawodników. Każdego następnego wchodzącego do gry zawodnika, trzeba natychmiast dopisać do protokołu, dołączając sędziemu jego kartę zawodniczą i kartę z ważnymi badaniami lekarskimi.
12. Dokumentem uprawniającym zawodnika do gry jest karta chipowa, a dla zawodników, którzy nie posiadają karty: ważny dokument ze zdjęciem, np. dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymacja szkolna lub studencka.
13. Dokumentami uprawniającym żaków i orlików do gry są:
a. lista imienna zawodników (zatwierdzona przez WG), sporządzona w porządku alfabetycznym, która winna zawierać: nazwisko i imię oraz dokładną datę urodzenia. Listę podpisuje dwóch przedstawicieli klubu, którzy biorą tym samym odpowiedzialność za zawarte w niej dane.
b. dokument tożsamości (legitymacja szkolna, paszport lub inny dokument ze zdjęciem i datą urodzenia).
c. imienną kartę zdrowia. Potwierdzoną przez WG listę oraz dowody tożsamości opiekun drużyny ma obowiązek dostarczyć przed meczem sędziemu, który musi sprawdzić ww. dokumenty i przy jakiejkolwiek nieprawidłowości nie dopuszcza do gry zawodnika, opisując ten fakt w sprawozdaniu.
14. Żądanie sprawdzenia tożsamości zawodników biorących udział w zawodach, przysługuje wyłącznie kapitanowi drużyny. Fakt sprawdzania tożsamości zawodników drużyny przeciwnej musi być bezwzględnie zgłoszony sędziemu głównemu zawodów przez kapitana drużyny w czasie pierwszej lub drugiej połowy gry, najpóźniej przed ostatnim gwizdkiem kończącym zawody. Sprawdzanie tożsamości zawodników może dotyczyć wyłącznie tych zawodników, którzy w chwili zgłaszania żądania przebywają na płycie boiska. W przypadku zgłaszania żądania w przerwie między pierwszą a drugą połową meczu sprawdzanie może dotyczyć zawodników, którzy będą występować na boisku w drugiej połowie i zawodników rezerwowych, którzy wpisani do protokołu przebywają na ławce rezerwowych. Po zakończeniu zawodów sędzia nie ma prawa przyjąć protestu odnośnie tożsamości zawodników. Fakt żądania sprawdzenia tożsamości i jego przebieg sędzia obowiązany jest opisać w sprawozdaniu z zawodów od razu w szatni i dać do podpisu kapitanom obu zespołów. Sędzia musi zająć jednoznaczne stanowisko co do tożsamości sprawdzanych zawodników.
15. Sprawdzanie tożsamości może się odbyć przed zawodami, w przerwie zawodów lub po zakończeniu meczu, jeżeli protest w tej sprawie zgłoszony został sędziemu w trakcie drugiej połowy spotkania, ale przed końcowym gwizdkiem. Sędzia zawodów obowiązany jest przyjąć zgłoszony przez kapitana protest i poinformować niezwłocznie (w najbliższej przerwie w grze, ale przed zakończeniem zawodów) kapitana drużyny przeciwnej, aby wskazani zawodnicy (również ci, którzy po powiadomieniu kapitana zostaną wykluczeni z gry lub wymienieni na zawodnika rezerwowego) stawili się do sprawdzenia tożsamości do szatni sędziowskiej. Sędzia sprawdza karty zgłoszeń oprotestowanych zawodników z ich wyglądem (w obecności kapitanów obu drużyn) i tylko i wyłącznie w przypadku wątpliwości sędziego (a nie kapitana) co do tożsamości zawodnika, żąda dodatkowego dokumentu tożsamości ze zdjęciem (paszport, dowód osobisty, książeczka wojskowa, legitymacja szkolna, itp.). Na podstawie tych dokumentów i dodatkowych pytań musi zająć jednoznaczne stanowisko, czy jest to ten zawodnik czy nie. Swoje stanowisko w tej sprawie wpisuje do sprawozdania z zawodów.
16. W przypadku, gdy zawodnik nie stawi się na kontrolę tożsamości (po uprzednim zgłoszeniu tego faktu kapitanowi jego drużyny), zawodnik zostaje uznany za nieuprawnionego do gry w tym meczu. Zawodnik, jego trener i drużyna ponoszą konsekwencje dyscyplinarne takie same jak za wstawienie do gry zawodnika pod obcym nazwiskiem.
17. W przypadku list zbiorowych uprawniających do udziału w zawodach kierownik lub trener odpowiedzialny jest za przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość zawodników (legitymacja szkolna, paszport, itp.).
18. Drużynom orlików, żaków, młodzików, trampkarzy i juniorów obowiązany jest towarzyszyć trener, który przed zawodami winien zgłosić swoją obecność u sędziego.
19. Drużyna młodzieżowa bez dorosłego opiekuna nie będzie dopuszczona do gry, a zawody nie odbyte z tego powodu traktowane będą tak jakby drużyna nie stawiła się na zawody (walkower).
§ 10
1. Zawodnik uprawniony do gry przez WG może uczestniczyć w rozgrywkach mistrzowskich niższych klas tego samego klubu.
2. Klub posiadający drużyny w kilku klasach rozgrywkowych, może wstawić swoich zawodników do gier o mistrzostwo poszczególnych klas, zgodnie z następującymi zasadami:
a. jeżeli w jednym terminie gra o mistrzostwo lub puchar drużyna klasy wyższej, pozostali nie biorący udział zawodnicy tej drużyny, mogą brać udział w zawodach klasy niższej;
b. jeżeli drużyna klasy wyższej nie rozgrywa w danym terminie zawodów o mistrzostwo lub puchar, zawodnicy tej drużyny, którzy brali udział w poprzedniej kolejce mistrzostw więcej niż połowę meczu, nie mogą uczestniczyć w zawodach klasy niższej w tym terminie. Prawo do gry w drużynie klasy niższej przysługuje tym zawodnikom dopiero w następnej kolejce (terminie) mistrzostw, nie więcej jednak jak 3 zawodników;
c. w przypadku rozgrywek Pucharu Polski ma zastosowanie regulamin dotyczący rozgrywek Pucharu Polski;
d. zasady omówione w pkt. a i b dotyczą rozgrywek seniorów, a zawodnik traci prawo gry w drużynie klasy niższej po rozegraniu 2/3 spotkań mistrzowskich w drużynie klasy wyższej;
e. do liczby rozegranych meczów mistrzowskich zalicza się zawodnikowi występ w meczu bez względu na długość czasu jego obecności na boisku.
3. Zawodnik-senior może uczestniczyć w spotkaniu innej drużyny swego klubu, w tym samym terminie, jeżeli w pierwszym spotkaniu grał nie więcej niż połowę czasu gry.
4. Zawodnik do ukończenia 19. roku życia może w tym samym terminie uczestniczyć w różnych (nie więcej niż dwóch) zawodach swojego klubu w wymiarze czasu odpowiadającym jednym zawodom w klasie rozgrywkowej, do której został zgłoszony. W przypadku juniorów starszych wymiar czasu wynosi 90 minut, w przypadku juniorów młodszych, trampkarzy starszych i trampkarzy – 80 minut, w przypadku trampkarzy młodszych – 70 min., a w przypadku młodzików – 60 minut.
5. Przepisy określone w pkt. 3 i 4 nie dotyczą bramkarzy i żaków i orlików.
6. Juniorzy mogą grać w zespole seniorów po ukończeniu 16. roku życia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wydział Gier Związku Piłki Nożnej może uprawnić do gry w zespole seniorów zawodnika – reprezentanta kraju po ukończeniu 15. roku życia w razie istnienia zgody rodziców lub prawnych opiekunów oraz pozytywnej opinii Wydziału Szkolenia i przychodni sportowo-lekarskiej.
7. Drużyny rozpoczynające spotkanie dokonują na płycie boiska wzajemnego powitania (dotyczy to wszystkich klas rozgrywkowych).

VI. SĘDZIOWIE

§ 11
1. Do prowadzenia zawodów sędziów wyznacza Kolegium Sędziów MZPN lub właściwy Wydział Sędziowski.
2. Jeżeli z wyznaczonej trójki sędziowskiej nie stawi się sędzia główny, jego funkcję automatycznie przejmuje sędzia asystent, uprzednio wytypowany przez Wydział Sędziowski.
3. Prowadzenie zawodów bez sędziów asystentów lub z jednym sędzią asystentem jest niedopuszczalne. W przypadku nie stawienia się związkowych sędziów asystentów lub jednego z nich, kapitan drużyny gospodarzy zobowiązany jest przedstawić sędziemu kandydatów na sędziów asystentów. Powyższy przepis nie dotyczy drużyn 7 osobowych żaków i orlików.
4. Jeżeli wyznaczeni do prowadzenia zawodów sędziowie związkowi z jakichkolwiek powodów będą nieobecni – zawody te muszą być rozegrane. W takim przypadku kapitan drużyny gospodarzy musi co najmniej na 5 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia zawodów zawiadomić kapitana drużyny gości wzywając go do przedstawienia kandydata do prowadzenia zawodów.
5. Kapitanowie obu drużyn uzgadniają między sobą wybór jednego kandydata na sędziego. W przypadku, gdy jeden z kandydatów jest sędzią związkowym, jemu przysługuje prawo prowadzenia zawodów. W innych przypadkach o wyborze sędziego decyduje losowanie przeprowadzone w obecności kapitanów obu drużyn.
6. Fakt wyboru sędziego musi być potwierdzony w sprawozdaniu przed rozpoczęciem zawodów własnoręcznymi podpisami kapitanów drużyn. Sprawozdanie sędziowskie z takich zawodów musi być dostarczone do właściwego Związku Piłki Nożnej przez gospodarza zawodów w terminie 48 godzin od zakończenia zawodów.
7. Każde zawody mistrzowskie – niezależnie od sposobu wyznaczenia sędziego zastępczego, muszą być rozegrane jako mistrzowskie, a jakakolwiek umowa kapitanów drużyn, iż rozegrają je jako zawody towarzyskie jest nieważna.
8. Jeżeli sędzia dał sygnał zakończenia zawodów na skutek nie stawienia się w przepisowym czasie na boisku jednej z drużyn lub obydwu drużyn, a po tym fakcie stawiają się one w komplecie do rozegrania zawodów, to sędzia zobowiązany jest te zawody prowadzić. Fakt opóźnienia się drużyn lub drużyny sędzia powinien odnotować w sprawozdaniu z zawodów. Podejmując decyzję o prowadzeniu zawodów w opóźnionym czasie sędzia powinien uwzględnić porę dnia (czy zaistniałe opóźnienie pozwoli zakończyć zawody w normalnym czasie gry). Ponadto podejmując decyzję prowadzenia zawodów sędzia winien mieć na uwadze konieczność ewentualnego rozegrania w danym dniu na tym samym boisku innych zawodów przewidzianych terminarzem.
9. Sędzia zawodów przed meczem musi otrzymać lub dostać do wglądu następujące dokumenty:
a. weryfikację boiska, na którym ma być rozegrany mecz. Jeśli weryfikacja jest nieważna, nie obejmuje danej klasy rozgrywkowej lub gospodarze jej nie przedstawią, sędziemu nie wolno prowadzić meczu.
b. protokoły wypełnione przez oba zespoły, z czytelnymi podpisami kapitanów i kierowników pod składami swoich drużyn oraz z czytelnie wpisanymi do załącznika imionami i nazwiskami osób towarzyszących drużynie i siedzących na ławce rezerwowych
c. karty zdrowia. Sędzia musi sprawdzić przed meczem ważność kart zdrowia wszystkich zawodników biorących udział w zawodach. W przypadku braku ważnego badania – sędzia nie dopuszcza takiego zawodnika do gry i fakt ten odnotowuje w sprawozdaniu z zawodów.
d. karty chipowe lub dokumenty tożsamości wszystkich zawodników. W cyklach, gdzie zawodnicy grają na listę zgłoszeń, sędzia musi dostać też dokumenty tożsamości ze zdjęciem wszystkich zawodników wpisanych do sprawozdania. Sędzia musi to sprawdzić przed meczem i nie dopuści do gry zawodników, których dokumentów tożsamości ze zdjęciem mu nie przedstawiono,
e. dokument poświadczający uprawnienia opieki medycznej. Osoba pełniąca tę funkcję na danym meczu musi się wpisać do sprawozdania przed meczem w obecności sędziego. Brak takiego wpisu zobowiązuje sędziego do odmowy prowadzenia zawodów.
10. Sędzia zawodów ma obowiązek sprawdzenia obecności przedstawiciela służby zdrowia na zawodach i odnotowania w sprawozdaniu z zawodów faktu jego obecności, nieobecności lub złej pracy (np. nie miał niezbędnego wyposażenia, nie dokładał należytej staranności w niesieniu pomocy).
11. Sędzia musi opisać w sprawozdaniu dostrzeżone przez siebie lub zgłoszone mu uchybienia licencyjne w zakresie infrastruktury, m.in. brak szatni dla gości lub sędziów (lub brak odpowiedniego standardu, np. wspólną szatnię z zawodnikami), niebezpieczne przejście itp.
12. Sędziom i obserwatorom delegowanym na zawody, kluby wypłacają ekwiwalent na podstawie delegacji wystawionej przez właściwy Wydział Sędziowski, zgodnie z przepisami ustalonymi przez PZPN oraz odprowadzają podatek do właściwego dla siedziby klubu Urzędu Skarbowego. Po zakończeniu każdego roku kalendarzowego w miesiącu styczniu, klub jest zobowiązany przesłać (zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych) każdemu sędziemu i obserwatorowi PIT określający wysokość jego dochodów oraz potrąconego podatku.
13. Zgodnie z Uchwałą Zarządu Mazowieckiego ZPN ustala się następujące limity obserwacji na sezon 2008/2009 dla poszczególnych klas rozgrywkowych, za które kluby wypacają ekwiwalent obserwatorom:
a. IV liga - 15
b. LO - 8
c. Klasa „A” - 6
d. Klasa „B” - 4
14. W przypadku nie rozegrania zawodów z różnych względów, to przybyłym sędziom i obserwatorom przysługuje zwrot kosztów podróży i diet oraz 50 % ekwiwalentu.
15. W przypadku nieuregulowania przez klub ekwiwalentu sędziemu lub obserwatorowi bezpośrednio po zawodach, właściwy organ dyscyplinarny nakłada na winny klub karę finansową.


VII. ZASADY ROZGRYWEK
§ 12
1. Rozgrywki na terenie działania Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej prowadzi Wydział Gier MZPN, który może upoważnić do prowadzenia wybranych grup poszczególne OZPN-y.
2. OZPN w Ciechanowie, Płocku, Radomiu i Siedlcach, prowadzą rozgrywki okręgowe, w oparciu wyłącznie o niniejszy regulamin i zapisy PZPN-u.
3. OZPN-y jw. mogą wprowadzić z własnej inicjatywy system rozgrywek turniejowych dla roczników nie objętych systemem rozgrywek MZPN i OZPN.
4. Grupy rozgrywkowe ustalane są corocznie w zależności od awansów i spadków w poszczególnych klasach oraz liczby zgłoszonych drużyn. Mazowiecki Związek Piłki Nożnej w sezonie 2008/2009 prowadzi rozgrywki w następujących klasach:
a. Seniorów (IV liga, LO oraz Klasy „A” i „B”)
b. Juniorów starszych ur. w 1990 r. (I MLJst., II MLJst., LJst.)
c. Juniorów Młodszych ur. w 1992 r. (I MLJmł., II MLJmł., LJmł.)
d. Trampkarzy starszych ur. w 1993 r. (I MLTRS, II MLTRS, TRS)
e. Trampkarzy ur. 1994 r. (MLTR, TR)
f. Trampkarzy młodszych ur. w 1995 r. (MLTRM, TRM)
g. Młodzików ur. w 1996 r. (WLM, Mł.)
h. Żaków ur. w 1997 r. – zespoły 7- i 11-osobowe
i. Orlików ur. w 1998 r. i młodszych – zespoły 7-osobowe.
5. Regulamin rozgrywek 7-osobowych drużyn Żaków i Orlików stanowi załącznik nr 7 do niniejszego regulaminu.
6. Każda drużyna rozgrywa w swojej grupie dwa spotkania z pozostałymi drużynami – u siebie jako gospodarz i u przeciwnika jako gość.
7. Czas trwania zawodów wynosi:
a. w zawodach seniorów – 2 x 45 min. z 15 min. przerwą;
b. w zawodach juniorów starszych – 2 x 45 min. z 15 min. przerwą
c. w zawodach juniorów młodszych, trampkarzy starszych i trampkarzy – 2 x 40 min. z 15 min. przerwą;
d. w zawodach trampkarzy młodszych – 2 x 35 min. z 15 min. przerwą
e. w zawodach młodzików i żaków – 2 x 30 min. z 15 min. przerwą.
8. W zawodach barażowych drużyn seniorów, jeśli są one rozgrywane systemem mecz – rewanż, obowiązują takie same zasady jak w europejskich pucharach. Podobnie w zawodach barażowych juniorów i młodszych, z tą różnicą, że dogrywka trwa 2x10 min.
9. Gry mistrzowskie punktuje się następująco:
a. za zwycięstwo drużyna otrzymuje - 3 punkty,
b. za mecz nierozstrzygnięty (remis) - 1 punkt,
c. za przegrany mecz - 0 punktów.
10. Drużyny biorące udział w zawodach uprawnione są do wymiany w czasie gry:
a. W rozgrywkach seniorów (w tym pucharowych na szczeblu związku) – czterech zawodników przez cały okres trwania gry, co kierownicy drużyn potwierdzają własnoręcznym podpisem w załączniku do sprawozdania z zawodów;
b. W rozgrywkach juniorów, trampkarzy, młodzików – 7 zawodników przez cały okres trwania gry.
c. W rozgrywkach Żaków – dopuszczalne są zmiany w systemie hokejowym spośród 18 zawodników wpisanych do protokołu zawodów (bez wręczania sędziemu kartek zmian).
Wejście zawodnika rezerwowego na boisko może mieć miejsce przy linii środkowej, w czasie przerwy w grze. Zmiany zawodników należy zgłaszać u sędziego asystenta z czerwoną chorągiewką (w grupach młodzieżowych – u sędziego głównego), wręczając mu kartkę z nazwiskiem i numerem zawodnika schodzącego i wchodzącego, minutę w której następuje zmiana oraz nazwę drużyny. Obowiązek zabezpieczenia kartek na zmianę należy do kierownika drużyny.
11. W rozgrywkach seniorów, juniorów starszych i juniorów młodszych obowiązują żółte i czerwone kartki. W rozgrywkach trampkarzy starszych i wszystkich młodszych grup zamiast żółtych kartek stosuje się kary wychowawcze: 3, 5 i 10 minut w zależności od ciężaru przewinienia (czerwone kartki tak jak w klasach wyższych).
12. Żaki 11- osobowe obowiązani są rozgrywać mecze na zmniejszonych boiskach i na bramki o wymiarach 5 m x 2 m. Rzut karny wykonuje się z punktu oddalonego od linii bramkowej o 9 m. Bramki na zmniejszonym boisku należy ustawiać na liniach pól bramkowych pełnowymiarowego boiska, które stają się liniami bramkowymi. Rzuty rożne wykonywane są z punktu, w którym przecinają się linie pola karnego z liniami bramkowymi (wzór boiska w załączniku nr 6). W przypadku dopuszczenia do gry na źle wyznaczonym boisku będą karani dyscyplinarnie sędziowie oraz gospodarze meczów.
13. Zawody Młodzików i Żaków rozgrywane są piłką nr 4. Pozostałe grupy rozgrywkowe rozgrywają zawody piłką nr 5.
14. Zawodnicy uczestniczący w rozgrywkach Młodzików i Żaków mają obowiązek występować w obuwiu z kołkami niewymiennymi, które tworzą z podeszwą nierozłączną całość, a mogą być wykonane z gumy, plastiku lub innego miękkiego materiału. Zawodnicy uczestniczący w zawodach od Trampkarza Młodszego i wyżej, powinni grać w obuwiu piłkarskim, które musi mieć kołki zgodne z przepisami PZPN.

§ 13
1. Zawody mistrzowskie rozgrywane są w terminach ustalonych przez WG Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej lub OZPN w Ciechanowie, Płocku, Radomiu lub Siedlcach i podanych do wiadomości zainteresowanym w oficjalnym terminarzu rozgrywek. Zastrzega się możliwość zmiany terminarza w przypadku decyzji właściwych organów licencyjnych, dyscyplinarnych i innych Mazowieckiego ZPN w sprawach dotyczących uczestnictwa klubów w rozgrywkach Mazowieckiego ZPN. Decyzja ta musi być zatwierdzona przez Prezydium Zarządu Mazowieckiego ZPN.
2. Na podstawie terminarza – kluby pełniące rolę gospodarza zawodów zobowiązane są ustalić konkretne daty, godziny i miejsca rozpoczęcia zawodów w całej rundzie i przesłać na piśmie (listem poleconym) – w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem rundy rozgrywkowej:
a. przeciwnikowi,
b. Mazowieckiemu ZPN lub OZPN prowadzącemu rozgrywki danej grupy.
W piśmie tym należy podać dokładny adres boiska, na którym rozgrywane będą zawody. Kluby nie przestrzegające tego przepisu będą karane finansowo.
3. Aktualne adresy i telefony do klubów dostępne są na stronie internetowej www.mzpn.pl.
4. Gospodarzom spotkań mających odbyć się w terminach, gdy swoje mecze rozgrywa też pierwsza reprezentacja Polski, zaleca się takie ustalanie godzin, by uczestnicy zawodów i kibice mogli obejrzeć również mecz kadry narodowej.
5. Najwcześniejszą godziną rozpoczęcia spotkania może być godzina 10.00. W przypadku rozgrywek młodzieżowych, gdy goście muszą dojechać więcej niż 100 km, zawody nie mogą rozpocząć się wcześniej niż o godz. 11.00 (chyba że goście wyrazili pisemną zgodę na wcześniejszą godzinę). Jeżeli termin zawodów przypada na „dzień roboczy”, zawody nie mogą rozpocząć się wcześniej niż o godzinie 15.00.
6. WG może w uzasadnionych przypadkach wyznaczyć jednakowy dla wszystkich drużyn termin rozgrywania początkowych kolejek rundy jesiennej lub wiosennej.
7. WG wyznaczy obligatoryjne terminy dla ostatniej kolejki sezonu rozgrywkowego we wszystkich klasach rozgrywkowych. Za zgodą obu klubów poszczególne mecze w tych kolejkach mogą odbyć się w innych terminach, ale tylko wcześniejszych niż podane przez WG.
8. W wyjątkowych wypadkach terminy zawodów mogą być zmienione na prośbę jednego z klubów, wniesioną do WG najpóźniej na 10 dni (liczy się data wpływu pisma do WG) przed wyznaczonym terminem zawodów.
9. Klub zwracający się o zmianę terminu, obowiązany jest wskazać przyczynę, zaproponować nowy termin i godzinę rozegrania zawodów oraz uzyskać zgodę przeciwnika (na piśmie). Wystąpienia o zmianę terminu bez zgody przeciwnika – nie będą rozpatrywane. W przypadku zmiany daty lub godziny spotkania w terminie krótszym niż 10 dni przed meczem klub wnioskujący zobowiązany jest do wniesienia opłaty na konto organu prowadzącego rozgrywki w wysokości określonej dla poszczególnych klas rozgrywkowych:
a. IV liga - 100 zł
b. LO, Kl. „A”, MLJst., MLJmł., MLTRS - 80 zł
c. pozostałe klasy - 50 zł
10. Zmieniony termin nie może przypadać w żadnym przypadku po zakończeniu rozgrywek.
11. W uzasadnionych wypadkach (np. konieczności rozegrania jesienią wszystkich zaplanowanych na tę rundę spotkań) WG może dokonać zmiany terminu z urzędu lub ogłosić zakaz gry.
12. Jeżeli spotkanie nie odbędzie się lub zostanie przerwane przez sędziego przed upływem regulaminowego czasu gry i niedokończone z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od organizatora zawodów, obu klubów, ich piłkarzy oraz kibiców – wówczas to spotkanie należy dokończyć (gdy zostało już rozpoczęte) lub rozegrać od początku (gdy nie zostało rozpoczęte) w najbliższym możliwym terminie.
13. Do podjęcia decyzji w sprawie dokończenia (rozegrania) meczu i ustalenia terminu upoważniony jest Wydział Gier Mazowieckiego ZPN lub właściwego OZPN.
14. W przypadku podjęcia przez właściwe organy Związku decyzji o rozegraniu w nowym terminie zawodów, które nie mogły zostać rozegrane w pierwotnie wyznaczonym terminie z przyczyn określonych w pkt. 10, dla zawodów rozgrywanych w nowym terminie stosuje się wszystkie zasady określone przepisami PZPN.
15. W przypadku podjęcia przez właściwe organy Związku o dokończeniu zawodów przerwanych przed upływem regulaminowego czasu gry – zawody dokańczane w nowym terminie są rozgrywane przy zachowaniu następujących zasad:
1. gra zostaje wznowiona od minuty, w której nastąpiło przerwanie zawodów, z zaliczeniem wyniku uzyskanego do momentu przerwania zawodów;
2. zespoły przystępują do dokańczania zawodów w składach liczbowych z uwzględnieniem wykluczeń dokonanych w zawodach przerwanych;
3. w zawodach dokańczanych mogą uczestniczyć wszyscy zawodnicy uprawnieni do gry w danym klubie w terminie dokańczania zawodów, poza zawodnikami, którzy:
a. opuścili boisko w trakcie przerwanych zawodów w związku z otrzymaniem czerwonej kartki lub w wyniku wymiany;
b. nie byli w trakcie zawodów przerwanych zawodnikiem klubu, w którego barwach występują w chwili dokańczania zawodów;
c. odbywali w trakcie zawodów przerwanych karę dyskwalifikacji z powodu liczby kartek otrzymanych od początku rozgrywek lub z innych przyczyn.
16. W rozgrywkach seniorów, juniorów i pozostałych grup młodzieżowych na szczeblu Związku (Mazowieckiego ZPN) w przypadku awarii środka transportu lub jego braku, WG może wyrazić zgodę na rozegranie nieodbytych z tych przyczyn zawodów wyłącznie w przypadku osiągnięcia porozumienia przez obydwa zainteresowane kluby.
17. W przypadku nie otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w pkt. 2 niniejszego paragrafu, kierownictwo drużyny gości zobowiązane jest zasięgnąć informacji (tylko faksem lub mailem) w biurze Związku (Okręgu) na 5 dni przed wyznaczonym terminem o dokładnej dacie i miejscu rozegrania zawodów. Jeżeli Związek lub Okręg nie posiada takiej informacji, WG może zweryfikować zawody jako walkower na niekorzyść drużyny gospodarzy.
18. W przypadku nie wysłania zawiadomienia w terminie, o którym mowa w pkt. 2 Klub pełniący rolę gospodarzy karany będzie opłatą finansową w wysokości przewidzianej w pkt. 9. Jeżeli takie zawiadomienie nie zostanie przekazane na pięć dni przed zawodami, WG może zweryfikować zawody jako walkower na niekorzyść drużyny gospodarzy.
19. Piątek, sobota, niedziela i poniedziałek oraz wtorek, środa i czwartek ustalone w terminarzu jako terminy rozgrywkowe – traktowane są jako jeden termin.
20. Drużyny występujące w charakterze gości, którym nie odpowiada z przyczyn uzasadnionych rozegranie zawodów w piątek lub poniedziałek – obowiązane są o tym zawiadomić drużynę gospodarzy i WG co najmniej 7 dni przed terminem zawodów.
21. Wszystkie zawody rozegrane dzień po dniu należy uważać za jeden termin, niezależnie od tego czy zawody będą rozegrane zgodnie z terminarzem, czy też zostaną przełożone w toku rozgrywek.
§ 14
1. Drużyna seniorów, która przed rozgrywkami lub w trakcie rozgrywek rezygnuje z dalszego uczestnictwa lub zostanie przez WG wycofana z rozgrywek, przesunięta będzie w następnym cyklu rozgrywkowym o dwie klasy niżej. W przypadku, gdy drużyna w następnym sezonie nie przystąpi do rozgrywek, a zgłosi chęć gry w kolejnych latach – rozpoczyna rozgrywki od najniższej klasy rozgrywkowej (Klasa „B”).
2. Drużyna, która w trakcie rozgrywek nie stawi się trzykrotnie na zawody zostanie wycofana przez WG z rozgrywek.
3. Drużyna, która w trakcie rozgrywek zostanie ukarana trzema walkowerami za wstawienie do składu zawodnika pod obcym nazwiskiem lub nie zgłoszenie się na sprawdzanie tożsamości, zostanie pozbawiona licencji na sezon 2008/09 w trybie § 9 ust. 9 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN.
4. Zawody weryfikuje WG Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej, który może upoważnić do weryfikacji wybranych grup poszczególne OZPN-y.
5. Weryfikacja staje się prawomocna po upływie 14 dni od daty jej dokonania przez WG, a w przypadku odwołania z chwilą podjęcia decyzji przez II instancję.
6. W przypadku, gdy po uprawomocnieniu się weryfikacji nastąpią okoliczności do zmiany decyzji podjętych przez WG, Wydział ma prawo ponownie zweryfikować wynik zawodów w oparciu o zaistniałe podstawy, jednak nie później niż do zakończenia sezonu rozgrywkowego.
7. Weryfikację spotkań drużyn wycofanych przeprowadza się następująco:
a. w przypadku rozegrania mniej niż 50 % spotkań, anuluje się wyniki dotychczasowych spotkań tej drużyny,
b. w przypadku rozegrania 50 % lub więcej spotkań, zalicza się do punktacji wyniki uzyskane na boisku, natomiast w pozostałych nierozegranych meczach, przyznaje się walkowery dla przeciwników, a drużyny wycofane zostaną sklasyfikowane na ostatnich miejscach w tabeli końcowej.
8. Zawody należy zweryfikować jako walkower 3:0 na niekorzyść:
a. drużyny ukaranej zawieszeniem lub pozbawieniem licencji;
b. drużyny, która z własnej winy nie staje do zawodów lub spóźni się więcej niż 15 minut,
c. drużyny, która nie przygotowała boiska do gry stosownie do obowiązujących przepisów i protokołu weryfikacji boiska,
d. drużyny gospodarza, jeżeli nie dostarczy do gry przepisowej piłki lub w razie jej uszkodzenia nie zastąpi jej w ciągu 10 minut inną przepisową piłką,
e. drużyny gospodarza w przypadku, gdy na boisko wtargnie publiczność i nie zostanie usunięta w ciągu 5 minut lub w razie powtórnego jej wtargnięcia,
f. drużyny, która nie zgodzi się na prowadzenie zawodów przez sędziego wyznaczonego zgodnie z przepisami,
g. drużyny, w której brał udział zawodnik nieuprawniony do gry (również zawodnik za którego nie zapłacono kary pieniężnej za żółte lub kary finansowej nałożonej przez Wydział Dyscypliny) lub uprawniony na podstawie przedłożonych przez klub niewiarygodnych dokumentów,
h. drużyny, która dopuściła do gry zawodnika nieuprawnionego z tytułu przepisów o opiece lekarskiej,
i. drużyny, która przed zakończeniem zawodów zejdzie z boiska lub której liczba zawodników będzie mniejsza niż siedmiu,
j. drużyny, której zawodnik, członek kierownictwa lub trener w czasie zawodów czynnie znieważył któregokolwiek z sędziów prowadzących zawody, a zawody z tego powodu zostały przerwane,
k. drużyny, której kibic – przed meczem lub w czasie gry czynnie znieważył któregokolwiek z sędziów, a zawody z tego powodu nie zostały rozpoczęte lub zostały przerwane,
l. drużyny, której kibice wtargnęli na pole gry i z tego powodu zawody zostały zakończone przez sędziego przed upływem ustalonego czasu gry,
m. drużyny, której zawodnik wykluczony z gry przez sędziego nie opuścił boiska w ciągu 2 minut,
n. drużyny, która nie dostarczy sędziemu sprawozdania z meczu, zawierającego skład zawodników wraz z załącznikiem,
o. drużyny, w które składzie występowało co najmniej dwóch zawodników u których stwierdzono pozytywne wyniki badań antydopingowych lub odmówili poddania się badaniom,
p. drużyny, w składzie której brał udział zawodnik powołany na zgrupowanie kadry narodowej lub wojewódzkiej, ale w nim nieuczestniczący, również z uwzględnieniem treści § 20 Uchwały Zarządu PZPN z dnia 03.07.2008 roku w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną,
q. drużyny – gospodarza meczu, która nie posiadała licencji na rozegranie spotkania na danym boisku,
r. drużyny – gospodarza meczu, jeżeli nie zapewni opieki medycznej,
s. drużyny, która naruszyła inne paragrafy regulaminu rozgrywek lub przepisów gry w piłkę nożną.
9. W przypadku naruszenia przepisów przez obie drużyny, zostaną one ukarane obustronnym walkowerem.
10. W przypadku uzyskania przez przeciwnika wyniku korzystniejszego niż walkower – utrzymuje się wynik uzyskany na boisku z pozbawieniem zdobytych bramek drużyny ukaranej.
VIII. OBOWIĄZKI GOSPODARZA ZAWODÓW.

§ 15
1. Organizator zawodów odpowiedzialny jest za utrzymanie porządku i spokoju publicznego na widowni i obiekcie, na którym rozgrywane są zawody: przed ich rozpoczęciem, w czasie ich trwania i po ich zakończeniu. Organizator zawodów musi zabezpieczyć niezbędną ilość służb porządkowych odpowiednio oznakowanych. Wykaz porządkowych powinien być wręczony sędziemu przed rozpoczęciem zawodów.
2. Na zawodach IV ligi organizator musi zapewnić obecność minimum 5 ochroniarzy lub porządkowych ubranych w odpowiednie kamizelki. Osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo sędziów oraz kierownik ds. bezpieczeństwa muszą nosić imienne identyfikatory.
3. W niższych klasach rozgrywkowych organizator musi zapewnić obecność:
a. LO – 4 porządkowych ubranych w odpowiednie kamizelki
b. Klasa „A” – 3 porządkowych ubranych w odpowiednie kamizelki
c. Klasa „B” – 2 porządkowych ubranych w odpowiednie kamizelki
4. Przejścia dla uczestników zawodów pomiędzy szatnią, a polem gry powinny być odpowiednio zabezpieczone lub wyodrębnione od miejsc przeznaczonych dla publiczności.
5. Organizator zawodów musi zapewnić uczestnikom rozgrywanych zawodów pomoc medyczną w zakresie określonym przez regulamin danych rozgrywek przez cały czas ich trwania.
6. Organizator zawodów ma obowiązek zakazać wstępu na obiekt, na którym rozgrywane są zawody osobom nietrzeźwym. Osoby zakłócające porządek, prowokujące do agresji, wznoszące ordynarne okrzyki muszą być bezzwłocznie usunięte poza obiekt sportowy. Odpowiednie zarządzenia informujące publiczność muszą być zawarte w regulaminach umieszczonych w miejscach łatwo dostępnych i widocznych.
7. Rażące braki organizacyjne z ust. 1-6 mogą być podstawą dla sędziego do odmowy prowadzenia zawodów. Jeżeli na zawody został wyznaczony delegat (lub obserwator), wówczas to on jest władny do podjęcia takiej decyzji.
8. Organizator zawodów musi przygotować dla uczestników zawodów oddzielne, odpowiednio wyposażone szatnie znajdujące się w pobliżu pola gry. Przez okres ich użytkowania muszą one pozostawać pod stałym nadzorem organizatora zawodów. Niedopełnienie tego obowiązku upoważnia sędziego do odmowy prowadzenia zawodów.
9. Decyzję o zawodach podwyższonego ryzyka podejmuje MZPN/OZPN, po zasięgnięciu opinii gospodarzy, gości lub organów administracyjnych. W takiej sytuacji organizator zobowiązany jest przygotować się do meczu zgodnie z wytycznymi zawartymi w Vademecum Bezpieczeństwa na obiektach piłkarskich w Polsce i współdziałać z delegatem MZPN/OZPN.
10. Klub organizujący zawody odpowiedzialny jest za działalność swoich przedstawicieli, trenerów, instruktorów i zawodników, a oprócz przygotowania boiska do gry według obowiązujących przepisów, stworzenia warunków bezpieczeństwa na widowni i płycie boiska, utrzymania porządku na boisku – przed meczem, w czasie gry i po zawodach, zobowiązany jest do:
a. zapewnienia dogodnego dojścia do widowni, jak również jej opuszczenia,
b. zapewnienia widzom wygodnych i bezpiecznych miejsc do oglądania zawodów,
c. wyznaczenia odpowiedniej ilości porządkowych w odpowiednich kamizelkach, którzy mają czuwać nad zachowaniem się publiczności, a w razie nagłej potrzeby, usuwać widzów naruszających ład i spokój na obiekcie sportowym,
d. zabezpieczenia urządzeń sanitarnych, szatni, noszy itp.
e. zabezpieczenia szatni zawodników i sędziów przed przebywaniem lub wchodzeniem do niej osób nieupoważnionych oraz zapewnienia depozytu na rzeczy wartościowe obydwu drużyn i sędziów. W przypadku kradzieży za powstałe szkody odpowiada organizator zawodów.
f. zapewnienia obecności na zawodach dyżurującego przedstawiciela służby zdrowia. Gospodarz obowiązany jest zapewnić odpowiedni środek lokomocji, jeżeli zaistnieje konieczność odwiezienia do szpitala zawodnika lub innej osoby.
g. postawienia zadaszonych ławek rezerwowych dla kierownictw ekip i zawodników rezerwowych za liniami bocznymi pola gry,
h. zapewnienia blankietów sprawozdań i załączników do sprawozdań;
i. udostępnienia zespołowi gości boiska, na którym będzie rozgrywany mecz, 30 minut przed jego rozpoczęciem w celu przeprowadzenia rozgrzewki;
j. powiadomienia o terminie zawodów miejscową policję i służby straży miejskiej oraz ściśle z nimi współpracować w celu zachowania porządku – przed, w trakcie i po zawodach.
11. Przypomina się, że zgodnie z ustawowymi zakazami, używanie przy okazji zawodów piłkarskich (przed, w trakcie oraz po zakończeniu) środków pirotechnicznych (race, petardy, świece dymne itp.) jest dozwolone tylko za zgodą wyrażoną na piśmie przez przedstawiciela miejscowej władzy administracyjnej. W przeciwnym wypadku podlega to karze dyscyplinarnej dla organizatora meczu, bądź - w wypadku użycia takich materiałów przez kibiców gości – dla obu klubów.
12. Zabronione jest umieszczanie na terenie stadionu flag, haseł i symboli o treściach nazistowskich, faszystowskich, rasistowskich czy też pochwalających przemoc lub terroryzm. Zabronione jest również wywieszanie haseł i symboli obrażających organizatorów rozgrywek (PZPN, MZPN, OZPN) oraz kluby w nich uczestniczące. Wywieszenie/umieszczenie tego rodzaju haseł lub symboli będzie powodować przerwanie zawodów, które nie mogą być wznowione do czasu usunięcia takich haseł i symboli. Incydenty tego typu będą pociągać za sobą kary w stosunku do klubów, których kibice są winni.
13. Zobowiązuje się organizatora zawodów do wyznaczenia imiennego osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo sędziów, obserwatora i delegata od chwili przybycia na obiekt do momentu opuszczenia obiektu. Wyznaczona osoba musi być wpisana do załącznika lub w przypadku zawodów młodzieżowych, na których nie obowiązują załączniki, do sprawozdania z zawodów. Brak takiego wpisu zobowiązuje sędziego do odmowy rozpoczęcia zawodów.
14. Każdy klub jest odpowiedzialny za działalność swoich przedstawicieli, działaczy, trenerów, instruktorów, zawodników oraz za utrzymanie porządku i spokoju w obrębie obiektu sportowego przed rozpoczęciem zawodów, w czasie ich trwania i po zakończeniu. Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa polega na zapełnieniu pełnej ochrony i poszanowaniu godności osobistej sędziów, trenerów, działaczy i zawodników.
15. W razie ewentualnego niebezpieczeństwa zagrażającego sędziom i drużynie gości, drużyna gospodarzy oraz organizator zawodów, obowiązani są zapewnić im wystarczającą ochronę. Jeżeli niebezpieczeństwo zagraża tylko sędziom, obowiązek udzielenia ochrony i pomocy, spoczywa na obu drużynach i organizatorze zawodów.
16. Organizator zawodów odpowiada za mienie i środki transportu drużyny gości, sędziów, obserwatora i delegata znajdujące się na obiekcie we wskazanym przez organizatora miejscu przed, w trakcie i po zawodach.
17. Nieprzestrzeganie przez gospodarzy i organizatorów zawodów, obowiązujących zasad wymienionych w § 14, spowoduje nałożenie na kluby kary finansowej oraz kar dyscyplinarnych przewidzianych w odpowiednich regulaminach.
IX. OPIEKA LEKARSKA
§ 16
1. Każdy zawodnik przed rozpoczęciem uprawiania sportu piłkarskiego obowiązany jest poddać się wszechstronnym badaniom lekarskim.
2. Wyniki badań muszą być odnotowane w imiennej karcie zdrowia zawodnika, które zobowiązani są posiadać wszyscy zawodnicy.
3. Karta zdrowia zawodnika winna być ostemplowana przez lekarza przeprowadzającego badania i zawierać datę badania i podpis lekarza.
4. Badanie lekarskie jest ważne przez okres 6 miesięcy, licząc od daty badania, chyba że lekarz zalecił wcześniejsze badania kontrolne.
5. Gospodarz zawodów obowiązany jest wpisać do sprawozdania, dyżurującego przedstawiciela służby zdrowia np. lekarza, pielęgniarkę lub ratownika medycznego (którzy przed meczem zgłoszą swą obecność sędziemu i okażą uprawnienia lub podstemplują sprawozdanie). W przypadku braku opieki medycznej (lekarz, pielęgniarka lub ratownik medyczny) zawody nie mogą być rozegrane, a kluby będą ukarane zgodnie z zapisami § 18.
X. SPRAWY DYSCYPLINARNE

§ 17
1. Za wykroczenia i przewinienia klubów, ich zawodników, trenerów, działaczy i kibiców oraz sędziów, obserwatorów i delegatów stosuje się kary zawarte w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN i Regulaminie Rozgrywek MZPN.
2. Karom podlega także klub przyjezdny w przypadku niewłaściwego zachowania się kibiców przyjezdnych w związku z zawodami, w wyniku czego doszło do naruszenia porządku.
3. Kluby posiadające drużyny seniorów w różnych klasach rozgrywkowych obowiązane są prowadzić na podstawie załączników do sprawozdań meczowych, szczegółową ewidencję żółtych i czerwonych kartek z meczów mistrzowskich. Ewidencję kartek należy prowadzić oddzielnie dla każdej seniorskiej klasy rozgrywkowej, tzn. zawodnikowi liczy się żółte kartki oddzielnie w IV lidze, Lidze Okręgowej Seniorów, Klasie „A”, Klasie „B”, rozgrywkach juniorów starszych i juniorów młodszych oraz w Pucharze Polski.
4. Zawodnik, który w czasie zawodów mistrzowskich i pucharowych otrzyma upomnienie („żółtą kartkę”) zostanie automatycznie ukarany według następujących zasad: PATRZ: TABELA – Załącznik nr x. Za żółte kartki w rozgrywkach juniorskich nie ma kar finansowych.
5. Zawodnikowi, który w czasie zawodów mistrzowskich zostanie wykluczony przez sędziego z gry – czerwona kartka – wskutek otrzymania dwóch napomnień (żółtych kartek) wlicza się do rejestru żółtych kartek zawodnika obydwie kartki. Jeśli jest to pierwsza i druga żółta kartka, zawodnik może brać udział w następnych meczach mistrzowskich. Jeśli w skutek takiego przypadku będzie to dla zawodnika trzecia i czwarta żółta kartka (szósta i siódma lub dziewiąta i dziesiąta) zawodnik ten odbywa kary przewidziane w załączniku nr 10, np.: jeśli zawodnik przystępuje do meczu mając w rejestrze dwie żółte kartki i otrzymuje w meczu mistrzowskim lub pucharowym czerwoną kartkę (w konsekwencji otrzymania dwóch żółtych kartek), to wówczas zalicza się mu trzecią żółtą kartkę (opłata według załącznika nr 10) i jednocześnie odbywa karę dyskwalifikacji (pauzuje) jednego meczu (według tabeli w załączniku nr 10). Odpowiednio postępuje się przy szóstej i siódmej żółtej kartce oraz dziewiątej i dziesiątej żółtej kartce.
6. Zawodnik, który w czasie zawodów mistrzowskich zostanie wykluczony przez sędziego z gry (tzw. samoistna „czerwona kartka”), będzie ukarany dyskwalifikacją,
o wysokości której zdecyduje Wydział Dyscypliny MZPN.
7. Zawodnik, który po otrzymaniu wykluczenia za 2 „żółte kartki” zachowa się wybitnie niesportowo, a to jego zachowanie zostanie przez sędziego opisane w załączniku jako „równoznaczne z wykluczeniem (»czerwona kartka«)” automatycznie zostaje zawieszony w prawach zawodnika, a WD wszczyna postępowanie dyscyplinarne w sprawie, traktując winnego, jakby dostał samoistną „czerwoną kartkę”.
8. Zaw

Dodane przez Bodzo dnia sierpień 01 2008 16:08:01 1248 Czytań · Drukuj

Regulamin - Prawa Autorskie

Redakcja Piłkarskiego Magazynu Internetowego nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy umieszczanych przez czytelników i użytkowników witryny. Jednocześnie PMI zastrzega sobie prawo do kasowania komentarzy o wulgarnej treści, zawierających  sformułowania obraźliwe w stosunku do innych użytkowników, osób trzecich, klubów itp... Komentarze do newsów, artykułów, forum, a także umieszczane w Shoutboxie są monitorowane, a PMI ma prawo do blokowania użytkowników, którzy nie zastosują się do powyższych zasad. >>> PEŁNA TREŚĆ REGULAMINU

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych na stronach Piłkarskiego Magazynu Internetowego na innych stronach, kopiowanie, powielanie bez zgody Administratora zabronione. Wszelkie materiały pochodzące ze stron PMI objęte są prawem autorskim. W celu wykorzystania materiału na innej stronie www proszę o kontakt: redakcja@huragan.pl

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

M-GOL! POLECA
Example 1
NA BIEŻĄCO
Nowa strona 2

•  Aktualne wyniki

•  OBSADA

LIVESCORE

ODWIEDŹ NAS

IV Liga Mazowiecka

•  IV Liga - 2021/22
• 
ARCHIWUM

LO KEEZA PŁOCK

•  SEZON 2022/23

•  ARCHIWUM

Klasa A Keeza Płock

•  SEZON 2022/23

•  ARCHIWUM

Klasa B Keeza Płock

•  SEZON 2022/32

•  ARCHIWUM

Nowa strona 1
Puchar Polski 21/22

Płock

Nawigacja
Strona Główna
Artykuły
Galeria

Huragan SerWWWis
Promocja Strony

Prezent na Twoją komórkę. Pobierz i promuj Nasz Serwis w Twoim telefonie komórkowym.

REKLAMA
Shoutbox
Tylko dla zalogowanych użytkowników

ciolkowo
13/12/2018 21:33
Mam wolny termin 23/24 luty.503 869 235.Jesteś zainteresowany pisz.

piotrlks
06/07/2018 01:26
Wyniki spotkań kontrolnych rozegranych ostatnioWisła Płock 4:2 Pogoń Siedlce Wicher Kobyłka 4:4 Pogoń Józefów

OrzelGol
22/04/2018 16:07
Skrwa Łukomie - Kasztelan Sierpc 1-3

dominis23
29/01/2018 08:03
Szopen Sanniki poszukuje sparingpartnera na termin 24-25 marca. Kontakt 506194823

Admin
27/01/2018 13:29
Wicher Cieszewo poszukuje sparingpartnerów na ostatni weekend lutego oraz w terminie 10/11 marca. Kontakt: 514 866 920

ciolkowo
29/11/2017 15:15
Podałem zły nr.poniżej .teraz poprawny 503869235

ciolkowo
29/11/2017 13:44
Mam wolny termin na sparing 25 marzec 2018. Jesteś zainteresowany pisz.503859235

ja11
20/10/2017 17:57
Admin wysłałem pw do ciebie

ja11
08/10/2017 18:40
Zorza szczawin 5-3 zjednoczeni bulkowo. Bramki dla zorzy 3x Adam Sarzała 1x Jacek Maślany 1x Adrian Stępień

Admin
02/10/2017 16:33
Klasyfikacje strzelców zaktualizowane.

Archiwum
Kto? Gdzie?
Odwiedzający oglądają:
157.90.181.xxx @ profile.php
114.119.152.xxx @ news.php
114.119.153.xxx @ news.php
34.229.63.xxx @ readarticle.php
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieDołącz do Nas.
ZAREJESTRUJ SIĘ Zapraszamy do PMI.
Jeśli zapomniałeś hasło?
Wyślemy Ci nowe, kliknij
TUTAJ.